فاندامنتال

 

Apex Fundamental Table

رویداد های فاندامنتال

تاریخ ارز دیجیتال رویداد تاثیرگذاری
اردیبهشت 18

ALICE

Land Sale

خنثی
اردیبهشت 20

ZEN

GVT, SRK

AMA

Launch

خنثی

مثبت

اردیبهشت 21

FIL, ELA

LSK

OGN

Conference

Listing

Competition

خنثی

مثبت

مثبت

اردیبهشت 22

AGI

LINK

AirDrop

AMA

خنثی

خنثی

اردیبهشت 23

GVT

Launch

خنثی

اردیبهشت 24

UBX

NEAR

AMA

Competition

خنثی

اردیبهشت 25

BCH

SRK

BSV, SKEY, SPI

XVS, FLUX

Upgrade

Listing

Launch

Airdrop

مثبت

مثبت

مثبت

خنثی

اردیبهشت 26

DASH

 Security Reduction

خنثی

apexchain.net